Ο Κοσμήτορας είναι ένα Πανεπιστημιακό αξίωμα, υπεύθυνο για την εκτέλεση καθηκόντων προϊσταμένου μιας Σχολής.  Η θητεία του είναι τριετής (3) και αναδεικνύεται ύστερα από  εκλογική διαδικασία όπου ψηφίζουν όλα τα μέλη ΔΕΠ και όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές, μέλη Δ.Ε.Π. Ο Κοσμήτορας συγκαλεί τη Γ.Σ. Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της, συντονίζει τα κοινά μαθήματα των Τμημάτων, προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. Σχολής και της Κοσμητείας και συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.