Με την εγγραφή ενός φοιτητή στην σχολή αυτόματα αποκτά το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Το βιβλιάριο ασφάλισης εκδίδεται από την γραμματεία της σχολής ή το ιατρείο ή το ασφαλιστικό ταμείο των κηδεμόνων και θεωρείται κάθε χρόνο. Υπάρχουν δυο ειδών ασφαλίσεις.

Η πρώτη ασφάλιση είναι η ασφάλιση που προσφέρεται από το ίδρυμα. Ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία που πιθανόν να ανήκουν οι γονείς σας ενδεχομένως δεν ασφαλίζουν τα παιδιά μετά το 18ο έτος τους. Γι αυτό το ίδρυμα μπορεί να σας ασφαλίσει και να σας παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψης. Το βιβλιάριο έχει ισχύ ν+2 χρόνια και εκδίδεται από το τμήμα.

Ο δεύτερος τρόπος ασφάλισης είναι η ασφάλιση στο ταμείο που ανήκουν οι γονείς σας. Τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία διαγράφουν ένα παιδί από το οικογενειακό βιβλιάριο μόλις ενηλικιωθεί. Του παρέχουν την δυνατότητα να ανοίξει όμως φοιτητικό βιβλιάριο, συνδεμένο με των γονιών του, ώστε να μην χάσει την ασφάλιση που είχε. Το νέο φοιτητικό βιβλιάριο εκδίδεται και ανανεώνεται από την γραμματεία στο ταμείο ασφάλισης των γονιών σας με μια βεβαίωση σπουδών.

* το γράμμα ν ισούται με την διάρκεια φοίτησης της σχολής σε έτη